Evaluatie H2GO Programma

Het H2GO Programma is drie jaar onderweg. Daarom is besloten dat het een goed moment is om een evaluatie van het programma te organiseren. Daarbij wordt gekeken of het programma op de goede weg is. Hoe hebben de partners de ontwikkelingen en samenwerking binnen het programma van de afgelopen jaren ervaren en hoe zien zij de toekomst?

Enquête netwerkvitaliteit
Veel van onze partners hebben de vragen hierover uitgebreid beantwoord. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de vitaliteit van het netwerk rondom het programma. Het is een rapport geworden met veel aanbevelingen. Hierbij delen we de meest in het oog springende resultaten. De respondenten ervaren de samenstelling van het netwerk als zeer positief. Deze indicator, die meet of de deelnemers van mening zijn dat de juiste partijen in het netwerk zijn betrokken, scoort het hoogst van alle samenwerkingsindicatoren.
Ook over het commitment waren de respondenten positief. De indicator die duidelijk het minst scoort is daadkracht.

Adviesrapport
Op basis van de uitkomst van de enquête is een inhoudelijke workshop georganiseerd met de meest betrokken partners en de bestuurders van de provincie en de gemeente. Er wordt een adviesrapport opgesteld met de adviezen en gesprekspunten uit de workshop als uit de enquête. Dit adviesrapport wordt voorgelegd aan de leden van de Stuurgroep en de leden van de Regiegroep.

Publicatie 3 juni 2021